Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti EverLift spol. s r.o. vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a platné od 1.5.2023

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran nákupu zboží v internetovém obchodě společnosti EverLift spol. s r.o., se sídlem Hněvotín 444, 783 47 Olomouc, IČO: 16626117, DIČ: CZ16626117, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pobočka Olomouc, sp. zn. C 477, umístěném na webové stránce www.everlift.cz.

 

Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na https://eshop.everlift.cz/obchodni-podminky/. 

 

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRODÁVAJÍCÍHO

Firma: Everlift spol. s r.o.

Sídlo: Hněvotín 444, 78347 Olomouc

IČO: 16626117

DIČ: CZ 16626117

Email: everlift@everlift.cz

Web: www.everlift.cz

Tel.: +420 585 222 318

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a osoby, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo jakoukoli podnikatelskou činnost, tedy jako spotřebitel, nebo osoby samostatně výdělečně činná či obchodní korporace, tedy jako podnikatel (dále jen „kupující“) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to webového rozhraní umístěného na webové stránce everlift.cz (dále jen „E-shop“).
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání obsažená v kupní smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Použití obchodních podmínek kupujícího je vyloučeno.
 4. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat, tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 • SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA
 1. Vše, co lze zakoupit na E-shopu je zbožím. Informace o zboží, jeho specifikace, vlastnosti i cena, jsou uvedeny u jednotlivého zboží nabízeného k prodeji na E-shopu.

 

 1. Cena zboží je smluvní. Ceny uvedené v e-shopu jsou uvedeny vždy v CZK.
 2. Cena zboží uvedená u jednotlivých produktů je konečná, tj. jedná se o cenu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů na obal. Cena za dodání zboží do místa určení je však účtována samostatně.
 3. Cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována na E-shopu. Sjednání kupní ceny či slevy z kupní ceny za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením vyloučeno. 
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 5. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.
 6. Smlouva je uzavírána na dálku, a to prostřednictvím E-shopu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou kupující hradí za používání těchto prostředků, prodávající žádné další náklady v souvislosti s užitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje.
 7. Objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy a je prováděna vyplněním objednávkového formuláře v prostředí E-shopu. Registrace k uživatelskému účtu není vyžadována. Odesláním objednávky kupující souhlasí s užitím prostředků komunikace na dálku.
 8. Při zadávání objednávky kupující označí zboží, o jehož koupi má zájem, počet kusů, způsob platby a doručení a dále vyplní své identifikační a kontaktní údaje, za jejichž správnost, pravdivost a úplnost kupující odpovídá. Informace poskytnuté kupujícím v objednávce jsou považovány za pravdivé, správné a úplné.
 9. V průběhu tvorby objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Před stiskem tlačítka „OBJEDNAT“, čímž kupující objednávku dokončí, potvrdí kupující, že se seznámil s těmito VOP a že s VOP souhlasí. Nevysloví-li kupující souhlas s těmito VOP nebude možné objednávku dokončit. Kupující je povinen zkontrolovat všechny jím do objednávky zadané údaje. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT“ je prodávajícímu zaslána závazná objednávka v objednávce uvedeného zboží. Kupující je oprávněn objednávku zrušit (telefonicky či na e-mail), dokud není kupujícímu ze strany prodávajícího doručeno potvrzení o přijetí objednávky.
 10. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky potvrzení o jejím přijetí, a to na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen objednávku potvrdit v případě uvedeném v čl. IV odst. 7 a 8 VOP a k uzavření kupní smlouvy tak nedojde. Přílohou potvrzení jsou aktuální VOP prodávajícího.Za případné chyby v přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.   
 11. V případě, že nebude možné jakoukoli část objednávky splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 12. V případě zjevné chyby v ceně zboží uvedené v E-shopu nebo v objednávce, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Za zcela zjevnou chybu v ceně zboží je považována například situace, kdy cena zboží neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců. Prodávající je povinen o chybě v ceně kupujícího bez zbytečného odkladu informovat a zaslat mu na jeho email pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 13. V momentě uzavření kupní smlouvy vzniká kupujícímu závazek k zaplacení kupní ceny. 
 14. Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě včetně VOP po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím osobám.
 15. ÚČET UŽIVATELE
 16. Provede-li kupující na E-shopu registraci, získá přístup ke svému uživatelskému účtu, ze kterého může provádět objednávky zboží. Objednávka zboží však není registrací podmíněna a zboží lze objednávat i bez registrace.
 17. Kupující je povinen v rámci registrace do uživatelského účtu vyplnit své identifikační a kontaktní údaje pravdivě, správně a úplně a při jakékoli změně v údajích tyto aktualizovat.
 18. Přístup do účtu uživatele je chráněn přístupovým jménem a heslem. Kupující je povinen o těchto údajích zachovávat mlčenlivost a neumožnit přístup k nim třetím osobám. Za zneužití přístupových údajů nenese prodávající žádnou odpovědnost.
 19. Prodávající je oprávněn účet uživatele v případě opakovaného porušení povinností kupujícího, či porušení závažného, které zakládá podmínky pro odstoupení od smlouvy zrušit. Prodávající je oprávněn účet uživatele zrušit i v případě, že kupující jej více jak 24 měsíců nevyužívá.
 20. Kupující bere na vědomí, že účet uživatele nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.  
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
 1. Cenu zboží včetně DPH a související náklady na dodání zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. dobírkou v hotovosti při předání zboží;
  2. bezhotovostně platební kartou;
  3. bankovním převodem;
  4. v hotovosti při osobním odběru v sídle prodávajícího.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je dána splatnost 30 dnů, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající vystaví po obdržení ceny zboží kupujícímu fakturu v elektronické podobě a zašle ji na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Faktura bude též v listinné podobě přiložena ke zboží a bude dostupná na účtu uživatele.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu. Úhrada kupní ceny před odesláním/odevzdáním zboží není zálohou.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení celkové ceny zboží a převzetí zboží.
 • DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží, tj. zboží mu předat a umožnit mu ke zboží nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 2. Prodávající dodá zboží dle výběru kupujícího učiněného v objednávce nejpozději do 3 pracovních dnů následujícími způsoby:
  1. na adresu určenou kupujícím prostřednictvím dopravní společnosti PPL;
  2. osobním odběrem kupujícího v sídle prodávajícího
 3. Zboží je možné doručit pouze v rámci území České republiky.
 4. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 5. Dodání zboží je vždy závislé na jeho dostupnosti, zvoleném způsobu doručení a zaplacení ceny zboží, přičemž předpokládaný termín doručení je vždy uveden v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto VOP je pouze orientační a od skutečné doby dodání se může lišit.
 6. O možnosti vyzvednutí zboží v sídle prodávajícího je kupující informován emailem.
 7. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží nepřevezme a prodávající bude doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, nese kupující náklady na opakované doručování či doručování jiným způsobem a je povinen je prodávajícímu nahradit. Stejně tak je kupující povinen v případě porušení jeho povinnosti převzít zboží nahradit prodávajícímu náklady na uskladnění zboží v plné výši. Vše nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy prodávajícího k zaplacení.
 8. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí od dopravce zkontrolovat, zejména neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, či okamžikem, kdy kupující měl možnost zboží převzít, ale z důvodů na jeho straně takto neučinil. Přechod nebezpečí škody na zboží znamená, že od výše uvedeného okamžiku nese kupující veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli jiným znehodnocením zboží.
 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
 1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího bude zboží prosto jakýchkoli vad a zejména, že zboží:
  1. je funkční a odpovídá sjednanému popisu, druhu, množství, jakosti a jeho vlastnosti odpovídají obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které lze rozumně očekávat;
  2. je vhodné k zamýšlenému účelu užití prezentovanému prodávajícím nebo k účelu obvyklému pro daný druh zboží;
  3. je dodáno s příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, které lze rozumně očekávat;
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. V případě, že bude mít zboží vadu, je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit svá práva z vadného plnění, a to zasláním e-mailu či dopisu prodávajícímu na adresy uvedené v těchto VOP, případně osobně na adrese sídla prodávajícího. Pro uplatnění práv z vadného plnění může kupující použít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 k těmto VOP. V uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen zejména popsat, jak se vada zboží projevuje a dále je povinen zvolit způsob řešení, který nelze následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Bez řádného oznámení vad nebude reklamační řízení zahájeno a reklamace bude odmítnuta. Reklamaci bude prodávajícím vyřízena v souladu s uplatněným právem z vadného plnění. Reklamace bude prodávajícím posouzena v souladu s pokyny stanovanými výrobcem zboží.
 4. Kupující je povinen reklamované zboží zaslat prodávajícímu vyčištěné a řádně zabalené proti poškození při přepravě.
 5. Kupující má následující práva z vadného plnění:
  1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo
  2. na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 2. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta pro uplatnění odpovědnosti z vadného plnění, rozhodující je vždy lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s právními předpisy,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího
 4. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 5. Právo na odstoupení od smlouvy nenáleží kupujícímu v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
 6. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění v případě, že vadu zboží sám způsobil či o vadě musel vědět již v době převzetí zboží. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Ustanovení o odpovědnosti za vady se nepoužijí také u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 7. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vystavit kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude zejména uvedeno:
  1. datum uplatnění reklamace;
  2. obsah reklamace;
  3. požadovaný způsob vyřízení reklamace;
  4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 8. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě pro vyřízení reklamace, platí, že reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamace. Do lhůty pro vyřízení reklamace se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven i v případě, že prodávající neobdrží od kupujícího veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace, které u kupujícího vyžádal. V případě marného uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 9. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím e-mailu. Náklady na uplatnění reklamace, zejména náklady na dopravu, nese kupující. V případě vyřízení reklamace dodáním nového zboží je kupující povinen prodávajícímu vrátit původní zboží, náklady na vrácení zboží nese prodávající.
 10. V případě, že je kupující podnikatelem je povinen oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží. V případě, že je kupující spotřebitelem má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 11. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonného práva z vadného plnění záruku za jakost, její uplatnění se řídí těmito VOP a zákonem, pokud není v záručním listě nebo smlouvě uvedeno jinak. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, či doručení do místa určení. Kupující nemá práva ze záruky byla-li vada způsobena vnější událostí po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Nároky ze záruky se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím, poškození neodbornou montáží, nebo neodborným používáním, běžným opotřebením a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo, název modelu, byl-li záruční list vydán.
 12. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 14. K odstoupení od smlouvy může dojít za podmínek a způsobem daným těmito VOP či zákonem.
 15. Kupující podnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů.
 16. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že předmětem smlouvy je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě, že předmětem smlouvy je pravidelné či opakované dodání zboží, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
 17. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy uvedené v těchto VOP). Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto VOP.
 18. Ani jako spotřebitel nelze odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem plnění je plnění dle ust. § 1837 občanského zákoníku.
 19. Lhůta k odstoupení dle čl. IX odst. 2 VOP se považuje za zachovanou, pokud je v jejím průběhu prodávajícímu odesláno oznámení o odstoupení od smlouvy.
 20. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX. odst. 2 VOP je kupující povinen zboží zaslat prodávajícímu zpět do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží.
 21. Prodávající je povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit cenu zboží do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než prodávající obdrží zboží zpět nebo kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Zboží je nutno vrátit nepoškozené, neopotřebované, neznečištěné, včetně veškeré dokumentace a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém je převzal.
 22. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IX odst. 2 VOP odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím kupující seznamoval v kamenné prodejně. Prodávající je oprávněn započíst pohledávku z titulu náhrady škody vzniklé na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení ceny zboží.
 23. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace.
 24. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eshop@everlift.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
  2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • DORUČOVÁNÍ
 1. Prodávající a kupující souhlasí s tím, že veškerá korespondence mezi nimi bude probíhat písemně, v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené ve smlouvě, objednávce, účtu zákazníka či v těchto VOP.
 2. Prodávající i kupující se zavazují nerozporovat obsah elektronické komunikace, či skutečnost, zda byla korespondence doručena druhé smluvní straně. Elektronickou komunikaci považují za bezpečnou a průkaznou.
 3. V případě korespondence v listinné formě se má za to, že bylo doručeno třetím dnem po odeslání na poslední známou adresu druhé smluvní strany, v případě elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu se má za to, že bylo doručeno v den odeslání.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. V případě uzavření smlouvy s mezinárodním prvkem je rovněž aplikován právní řád České republiky, s tím, že aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Veškeré spory vzniklé v z kupní smlouvy či v souvislosti s ní se prodávající a kupující zavazují primárně řešit smírnou cestou, v případě soudního sporu je věcně a místně příslušným soudem pro projednání věci obecný soud dle sídla prodávajícího.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání E-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop a užívat E-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesem prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.
  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2023.

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:       [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:       [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti EverLift spol. s r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: